Vedtægter for lokalforeninger tilknyttet landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

1. Lokalforeningens navn og hjemsted

 1. 1.1 Lokalforeningens navn er Aabenraa civile Hundeførerforening / Danmarks civile Hundeførerforening

 2. 1.2 Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune. Foreningen blev stiftet d. 1. maj 1950.

2. Tilknytning

 1. 2.1 Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og DGI Sønderjylland.

 2. 2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

3. Formål

 1. 3.1 Foreningen er en folkeoplysende forening og lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
  Foreningen skal formidle trænings- og konkurrence tilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

 2. 3.2 Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

 3. 3.3 Arbejde med både konkurrence og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

 4. 3.4 Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

 5. 3.5 Afholde lokale prøver og konkurrencer.

 6. 3.6 Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH

 7. 3.7 Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, trænere og dommere.

 8. 3.8 Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem.

4. Medlemmer

 1. 4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

 2. 4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.

 3. 4.3 Udmeldelse skal ske ved Udmelding via klubmodul. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

 4. 4.4 . Medlemmer har selv ansvar for at opdatere og orientere omkring mailadresse.

5. Kontingent

 1. 5.1 Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår.
  Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingent dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen.

  Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen.

 2. 5.2 Ingen, kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

 3. 5.3 Ingen, udover medlemmer som er fritaget for kontingent, kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for det pågældende forenings år er betalt. Kontingentet skal være betalt inden d. 05.01. Trænere og udvalgsmedlemmer fritages for grundkontingent + træningsgebyr.

 4. 5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 5. 5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for et medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

 6. 5.6 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller den midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

 7. 5.7 Familierabat: 1. medlem: Fuldt kontingent. Efterfølgende familiemedlem: Fuldt grundkontingent + 25 % træningsgebyr. Folkepens.: Fuldt grundkontingent + 50 % træningsgebyr. Unge under 25: Fuldt grundkontingent + 50 % træningsgebyr.

6. Generalforsamling

         6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

 1. 6.2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 30 dages varsel skriftligt eller elektronisk til alle medlemmer gennem mail, på                foreningens hjemmeside eller lignende.

 2. 6.3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning af lokalforeningens formand

  3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer

  4. Indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr

  6. Valg af formand

  7. Valg af kasserer

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

  10. Valg af to revisorer

  11. Valg af en revisor suppleant

  12. Eventuelt

 3. 6.4 Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

 4. 6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

 5. 6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

 6. 6.7 Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 7. 6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den general- forsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

7 Ekstraordinær generalforsamling

 1. 7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

 2. 7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

 3. 7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.

8 Bestyrelsen

 1. 8.1 Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.

 2. 8.2 Formanden vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand vælges i lige år og kasserer vælges i ulige år.

 3. 8.3 Den øvrige bestyrelse vælges for to år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.

 4. 8.4 Genvalg kan finde sted.

 5. 8.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af mangel på bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 6. 8.6 Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.

 7. 8.7 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

 8. 8.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

  Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.

9 Udgiftsdækning

 1. 9.1 Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

 2. 9.2 Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

 3. 9.3 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 4. 9.4 Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved låneoptagelse af den samlede bestyrelse.

10 Regnskabsår

 1. 10.1 Lokalforeningens regnskabsår (forenings år) er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 15. januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 2. 10.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter god- kendelsen.

11 Disciplinærsager

11.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

12 Opløsning

 1. 12.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.

 2. 12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.
  Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.

  Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

 3. 12.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

 4. 12.4 Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde Dyrenes Beskyttelse. 

                                               ---o0o---

  Vedtaget på landsmødet den 17.3.2018 Sidst ændret 30.01.2019 Aabenraa DcH


Nyheder

Sponsorer