page1image2285109248

GENERALFORSAMLING 30.01.19

Der mødte 24 stemmeberettigede medlemmer

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kjeld Jessen.

2. Beretning af foreningens formand

Birgitte Jensen mener, det nedadgående medlemstal er bekymrende. Hertil svarede formanden, at vi ikke magter flere medlemmer, da vi ikke har trænere til flere. Alle hold er fyldt op, og vi har haft et par trænere, som er stoppet.
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

Ingen spørgsmål. Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse på 100 kr. på grundgebyret grundet stort overskud. Vedtaget.

5. Indkomne forslag

Vedtagelse af reviderede vedtægter
§3.8: Her slettes ordlyden
: Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.
De nye vedtægter blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ovenstående kan ikke lade sig gøre ifølge vore vedtægter. Uwe trak forslaget.

Formanden takkede Aase, der ønsker at stoppe som kasserer, for hendes store indsats i vores forening, ved at overrække hende en kurv.

6. Valg af formand

Marco genopstiller
Jens Væggemose foreslået
Marco valgt som formand (for 1 år), da vedtægterne er blevet ændret, så formand og kasserer fremover ikke er på valg samme år..

7. Valg af kasserer

Erling Mathiesen foreslået og valgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ingen på valg

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Her valgtes Aase Duus som 1. suppl. og Nina Uth som 2. suppl.

10. Valg af to revisorer

Katharina Gaca og Uwe Petersen

page1image2284037216

Forslag fra Uwe:
Medlemmer fra andre specialforeninger kan træne på IPO holdet mod betaling af træningsgebyr. Træningsgebyr fastlægges af bestyrelsen i samråd med IPO trænerne.
Der skal forevises en udvidet ansvarsforsikring og DcHs retningslinjer skal efterleves. Begrundelse: IPO holdet er ikke ret stort, så hvis der træner flere, kan udgifterne holdes nede

page1image2284365040

11. Valg af en revisorsuppleant

Marlene Hoffmann

11. Eventuelt

Bestilling af lokaler: Vi kan bestille lokaler i hallen og på skolen via programmet Conventus. Det tager en lille uges tid at få svar på ansøgningen. Lokalerne er gratis, men vi skal rydde op efter os. Aase og Jytte kan bestille lokalerne. Kjeld har kort og nøgle, så det er ham, der skal kontaktes for at komme ind på skolen.

Uwe har kursus d. 23.03, sender besked til Jytte vedr. bestilling af lokaler.

Tove Sørensen: Hvis vi kan samle mindst 5 personer, har vi mulighed for at få et kursus i hjertestarter.
Henvendelse til Tove herom.

Uwe: IPO holdet ønsker 6 faste skjul. Tages op på bestyrelsesmøde.

Uwe: Hjemmesiden er ikke optimal.
Birgitte: Hjemmesider uden nyheder, har ingen værdi.
Jytte L.: Det bør være en fra klubben, som tager sig af den
Marco: Klaus sætter kun det ind, han får besked på. Hjælper os, men er ikke medlem af foreningen mere.
Klaus kontaktes, da Uwe, Rikke og Marlene vil gå sammen og opdatere hjemmesiden.
Marlene efterlyser billeder til hjemmesiden
Tilmelding skal være nemt for nye medlemmer.

Jens C.: Vi skal have en ny PR ansvarlig. Ingen af de tilstedeværende ønskede jobbet.

Kjeld takkede for god ro og orden
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for valget, samt et godt møde.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Marco Adelborg Kasserer: Erling Mathiesen Næstformand: Cian Nielsen Sekretær: Jytte Nissen Bestyrelsesmedlem: Ulrike Zeidler Første suppleant: Aase Duus Anden suppleant: Nina Uth

JSN

Nyheder

Sponsorer