page1image2188775216

GENERALFORSAMLING

24.01.18

Der mødte 20 medlemmer.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kjeld Jessen, som blev valgt.

2. Beretning af foreningens formand

Se beretningen på hjemmesiden

Birgitte V. kom med et ønske om, at en liste med oplysning om de forskellige hold og træningstider sættes ind på facebook.

Marlene: Måske skulle efterårsfesten hedde noget andet. F.eks. efterårsmiddag/afslutningsmiddag, bare så det signalerer, at det er ok, at tage tidligt hjem efter en lang dag.

Marco havde en gave med som tak for indsatsen til de trænere, der er stoppet i 2017. Det er Anita, Inger, Flemming, Ove og Uwe.
Der var også tak til Maria og Kjeld for deres arbejde i bestyrelsen og til Pernille og Gitte for deres store indsats i foreningen.

Formandens beretning godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

Regnskabet med et underskud på 33.842,24 kr. blev godkendt efter et par enkelte spørgsmål. Rigtig fint i forhold til omkostningerne vedr. vores flytning.

4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Formanden kunne på et spørgsmål om kreds- og landsforeningen har varslet kontingent stigning, afvise dette.
Uændret kontingent vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand

Ikke på valg.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Nyvalg til Ulrikke Zeidler og genvalg til Cian Nielsen og Jytte S. Nissen.

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

1. suppl. Marlene Hoffmann Grøn 2. suppl. Nina Uth

9. Valg af to revisorer

Karen Mitchell og Flemming Cornelsen

10. Valg af en revisorsuppleant

Jens Christiansen

11. Eventuelt
Kjeld
fortalte, at han sidste år havde lovet, at vores nye plads i Felsted ville være færdig til Sydjysk og det VAR den.
Desuden takkede han alle hjælperne (især pigerne ?) for den store hjælp og en særlig tak til Jens og Ove, samt til Marco, som også tog sig af al kontakten til kommunen.

Flemming, som er vores PR mand igen, foreslog at vi holder en dag med åbent hus.
Marco foreslog, at vi evt. kan slå os sammen med krolf-klubben, som efter aftale bruger en del af vores bane en gang om ugen.
Et andet forslag kom fra Jens, som oplyste, at hallen en gang årligt holder åbent hus, så måske er det en ide at holde det den dag.

Marlene vil gerne have mere beplantning på det bagerste stykke af vores træningsareal, så det bliver bedre til f.eks. rondering.
Birgitte V. foreslog, at der plantes tørstige træer som f.eks. pil.
Jens vil tage det med i beplantningsplanen, som han er ansvarlig for.

Jens spurgte, om vi har nogen fordel af at være medlem af DGI.
Hertil svarede Marco, at de har flere mindre stævner, som vores agilitymedlemmer kan deltage i. Desuden har de også diverse kurser, som vi kan benytte os af.

Kjeld spurgte, om vi stadig har et rallyhold.
Pernille oplyste, at holdet starter op igen senere på året.

Flemming spurgte til, hvordan det går med planlægning af sydjysk.
Marlene: Det vi mangler, er køkkenpersonale. Her meldte Ulrike sig, men har dog også et ønske om selv at stille op den dag. Det skulle ifølge Marlene nok kunne lade sig gøre.

Aase oplyste, at hun stopper som kasserer ved næste generalforsamling, Marco takkede for god ro og orden.

Jsn

Nyheder

Sponsorer